Bộ áp khí túi nhún 2 đầu nắp chóp đuôi ngang dành cho lấy mủ bằng khí

Bộ áp khí túi nhún 2 đầu nắp chóp đuôi ngang dành cho lấy mủ bằng khí