Đối tượng áp dụng

Các cây khô miệng cạo, hoặc mủ đông nhanh tại miệng cạo gây mất năng suất, cây bắt đầu cạo úp chi phí tăng cao, thì có thể dùng phương pháp này rất hiệu quả.

Phương pháp này áp dụng tốt nhất với cây từ 6 năm cho các giống da dày như PP, VM…, 8 năm cho giống RRIV…  và 10 năm cho các giống da mỏng như lai hoa… Vanh thân ở độ cao 1m5 đạt trên 40cm.

Tăng mủ theo định mức sau: tăng mủ từ từ 10-15% theo từng tháng, kết hợp theo dõi độ mủ, đảm bảo sao cho tăng mủ mà độ mủ bằng hoặc cao hơn độ mủ cạo tay đối chiếu từ năm ngoái. Khi thấy độ giảm phải giãn ngày hoặc giảm lượng khí lại.

Lưu ý: vườn ở vùng trũng ngập nước, ngang mực nước  không áp dụng

Phương pháp này áp dụng tốt nhất với cây da dày từ 6 năm trở lên, đã cạo hay chưa cạo, hết miệng cạo hoặc còn miệng cạo.

Các cây da mỏng không phù hợp phương pháp này vì khó khăn trong việc đóng và dời nắp chóp.