Đầu nút 6-10 ly dùng gắn ống dẻo 10ly để khoan lấy mủ

Đầu nút 6-10 ly dùng gắn ống dẻo 10ly để khoan lấy mủ