Nắp có lỗ dùng chung với ống dẻo dài khoan lấy mủ bằng khí

Nắp có lỗ dùng chung với ống dẻo dài khoan lấy mủ bằng khí
Nắp có lỗ dùng chung với ống dẻo dài khoan lấy mủ bằng khí
Nắp có lỗ dùng chung với ống dẻo dài khoan lấy mủ bằng khí